Producenci
Jak skorzystać z płatności Raty PayU 0%

 

 

1. Przed zatwierdzeniem zakupu w koszyku wybieramy rodzaj płatność: PayU Raty

2. Po przekierowaniu na stronę PayU wybieramy opcję Raty (jak na obrazku poniżej)

płatność payu raty 

3. Wypełniamy wniosek o kredyt i oczekujemy na jego akceptację.

4. Wynik akceptacji jest automatycznie przesyłany do sklepu i otrzymujemy potwierdzenie dokonania płatności.

5. Wypatrujemy kuriera z zamówionym towarem.

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania w sprawie RATY 0% dostępne są TUTAJ

 

 

REGULAMIN KREDYTU 0% W RAMACH RAT PAYU (dalej „Regulamin”)

 

 

ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

Klient

osoba fizyczna, która:

a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz

b) posiada obywatelstwo polskie, oraz

c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz

d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta ubiegającego się o Kredyt 0% jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, oraz

e) dokonująca z Akceptantem czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 Akceptant

Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 7.789.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 oraz pośrednik kredytowy wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK006833. Nadzór nad działalnością PayU w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 Organizacja Finansująca

banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytu Klientom, celem umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) . Aktualna lista Organizacji Finansujących znajduje się tutaj

Kredyt

kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, oferowany Użytkownikom przez Organizację Finansującą za pośrednictwem PayU. Kredyt udzielany jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej bezpośrednio przez Użytkownika i Organizację Finansującą, w ramach której:

 • Organizacja Finansująca zobowiązuje się do zapewnienia określonej kwoty pieniężnej, celem sfinalizowania Płatności,

• zostały określone warunki zwrotu przez Użytkownika otrzymanej kwoty oraz ewentualne odsetki.

 Kredyt 0%

Umowa o Kredyt 0% zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Przykład reprezentatywny znajduje się na tutaj

Organizacja Finansująca uprawniona jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.

• Przyznanie Kredytu 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcę przez Organizację Finansującą.

• Przyznanie Kredytu 0% uzależnione jest od akceptacji przez Klienta ostatecznych warunków zaproponowanych przez Organizację Finansującą.

Kredyt

Umowa o Kredyt Standardowy w ramach Rat PayU zawierana jest Standardowy między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A.

współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Przykład reprezentatywny znajduje się na tutaj.

Organizacja Finansująca uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.

Przyznanie Kredytu Standardowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Organizację Finansującą.

 Wniosek o Kredyt 0%

Formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jedną z Organizacji Finansujących, warunkuje przyznanie Klientowi Kredytu 0%.

 Raty PayU

Udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z Kredytu, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z Akceptantem.

 Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Akceptanta.

  

JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU ORAZ WNIOSKOWANIA O KREDYT 0% ?  

 1. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Organizacją Finansującą. PayU współpracuje z Organizacjami Finansującymi na podstawie odrębnych umów. 

 1. Zasady świadczenia pośrednictwa kredytowego przez PayU określa Regulamin usługi pośrednictwa kredytowego PayU.

 2. PayU jest umocowana przez Organizację Finansującą do następujących czynności: 

  1. wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Kredycie 0% i udostępniania Wniosku o Kredyt 0%, 

  1. wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Kredyt 0% i przekazania go następnie Organizacji Finansującej celem rozpatrzenia. 

 1. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku o Kredyt 0%. 

 1. Kredyt 0% udzielany jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Organizacje Finansujące Wniosków o Kredyt 0%. 

 1. Umowa o Kredyt 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jedną z Organizacji Finansujących.

 2. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy o Kredyt 0% od Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi z Kredytu 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na podstawie umowy Kredytu 0% z Organizacją Finansującą i jest realizowana na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji PayU. 

 

KIEDY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z RAT PAYU 0% ?

 1. Kredyt 0% jest dostępny dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Akceptantów, którzy zawarli z PayU odrębną umowę w tym zakresie.

 1. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Kredyt 0%, aby sfinalizować płatność za Zamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej.

 1. Złożenie Wniosku o Kredyt 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 50.000 zł. Dodatkowo, w ramach czasowo ograniczonej oferty, PayU może udostępnić możliwość złożenia Wniosku o Kredyt 0% również dla Zamówień o innych kwotach niż wskazane powyżej. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

 

JAKIE SĄ ZASADY WNIOSKOWANIA O KREDYT 0% ?

 1. W celu złożenia Wniosku o Kredyt Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie Raty PayU - Kredyt 0%.

 1. Warunkami niniejszego Regulaminu objęte są wyłącznie Kredyty 0%. Dla okresów spłaty od 3 do 50 rat miesięcznych obowiązuje także oferta Kredytu Standardowego, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Organizację Finansującą:

  1. po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Kredyt 0%; albo

  1. na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Kredytu 0%.

 1. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Kredyt 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Kredytu 0%, ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej. 

 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAYU LUB ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

 1. Informacji o Kredycie 0% udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/

 1. Reklamacje można składać do PayU:

  1. elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/ lub 

  1. pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub 

  1. osobiście do protokołu, podczas wizyty w siedzibie PayU, której adres został wskazany powyżej.

Ponadto Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy Kredytu 0% zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji określonymi w umowie z Organizacją Finansującą. 

 1. Reklamacja kierowana do PayU powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, adres email, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni do dnia otrzymania reklamacji, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi:

  1. przyczyn opóźnienia,

  1. okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz

  1. przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

 1. Jeżeli Klient nie zgadza się rozstrzygnięciem PayU w zakresie reklamacji, przysługuje mu prawo do:

  1. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku Finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

 1. skorzystania z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.

 1. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, wskazując jako pierwszy punkt kontaktu następujący adres PayU: payu@payu.pl oraz adres strony https://poland.payu.com/pomoc/.

 1. uzyskania pomocy prawnej do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta,

 1. wystąpienia z powództwem przeciwko PayU do sądu powszechnego właściwości ogólnej.

 

JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Dane osobowe Klientów podane w ramach Wniosku o Kredyt 0%, na podstawie upoważnienia Klientów, są przekazywane przez PayU do Organizacji Finansujących celem rozpatrzenia tego Wniosku. Każda z Organizacji Finansujących, która otrzymała Wniosek o Kredyt 0% staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klientów w związku z rozpatrzeniem Wniosku o Kredyt 0% i zawarciem umowy o Kredyt 0%.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść znajduje się pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/.

GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI?

 1. Szczegółowe warunki Kredytu 0% oraz Kredytu Standardowego określa umowa zawierana pomiędzy Klientem a daną Organizacją Finansującą.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Możliwość złożenia Wniosku o Kredyt 0% nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie kredytów organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl